انتخاب آموزش مناسب امروزضامن یافتن کار مناسب فردای شماست.

ما خدمات آموزشی کار در شرکتهای بزرگ ایرانی  و نیز شرکتهای بین المللی  را بر حسب درخواست شما فراهم می نماییم. لطفا به لیست این خدمات بشرح ذیل مراجعه  و ما را از نیازهای آموزشی و یا نظرات خود مطلع فرمایید.

 • مدیریت کسب و کار
 • راه اندازی استارآپ
 • نمونه دوره های برگزار شده:

- برای آگاهی از لیست کامل دوره های آموزشی، اینجا را ببینید.

 • مفاهیم حسابداری و مالی

در ایران:

 1.  آموزش حسابداری کاربردی به زبان انگلیسی
 2.  استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
 3.  آموزش نرم افزارهای حسابداری
 4.  آموزش مفاهیم حسابداری مالی ، مالیاتی و حسابرسی داخلی
 5.  آموزش مفاهیم مالی به مدیران غیر مالی
 6. نمونه دوره ها:

در خارج ایران (در صورت درخواست شرکت و پیش پرداخت حداقل  50 درصد هزینه دوره برای حداقل 10 نفرمسلط به زبان انگلیسی)

 1.  مشاوره تحصیلی، دوره آشنایی با نهادهای مالی انگلستان  و بورس لندن
 2.  برگزاری سایر دوره های کوتاه مدت 2 هفته تا 3 ماه در انگلستان

 

 • دوره های مدیریت و رهبری:

در ایران توسط مدرس خارجی (در صورت درخواست شرکت و پیش پرداخت حداقل  50 درصد هزینه مدرس خارجی دوره برای حداقل 10 نفر مسلط به زبان انگلیسی):

   1-  دوره های کاربردی مربی گری و  رهبری در محیطهای چند فرهنگی

   2- دورهای مکاتبات و مراودات تجاری

در خارج ایران(در صورت درخواست شرکت و پیش پرداخت حداقل  50 درصد هزینه دوره برای حداقل 10 نفر مسلط به زبان انگلیسی):

 1. برگزاری دوره های کوتاه مدت تخصصی از 2 هفته تا 3 ماه در انگلستان برای وکلا ، پزشکان و مدیران مالی 
 2. تعریف و برگزاری سایر دوره های کوتاه مدت بر اساس نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی

ما معتقدیم آموزش سنگ بنای موفقیت هر ملت و سازمانی است