حسابداري كه توسط شركتهاي خدماتي انجام مي گيرد، منحصر بفرداست.روشهاي حسابداري شركتهاي خدماتي باشركتهاي پيمانكاري يا بازرگاني متفاوت است و معمولاً از اين حقيقت بسادگي صرفنظر مي شود. مطمئن شويد نرم افزاري را خريداري مي كنيد كه مطابق نياز خاص شما طراحي شده باشند. در اينجا انواع نرم افزار موجود براي موسسات خدماتي را بررسي مي نماييم.

 

براي كداميک از شركت هاي خدماتي نرم افزار نياز داريد؟

با توجه به انواع گزينه هاي موجود، مهم است نرم افزاري را بيابيد كه مخصوص شركت خدماتي شما طراحي شده باشند. از لحاظ انتخاب نرم افزار حسابداري مناسب، موسسات خدماتي را به دو گروه كلي مي توان تقسيم كرد:

موسسات حرفه اي خدماتي و شركتها ي بازرگاني خدماتي

معمارها، مهندسين، وكلا و مشاوران، خدمات متفاوتي ارائه مي كنند ولي كار آنها را معمولاً تحت عنوان موسسات حرفه اي خدماتي مي توان توصيف نمود. شركت هاي بازرگاني خدماتي شامل شركت هاي تعمير و نگهداري يا فروشگاه قطعات بدنه اتومبيل يا موسسات باغباني مي شوند كه نقش كارگرهاي ساده يا افراد با تخصص پايين و فعاليت فيزيكي و كاردستي در آنها زياد است.

از آنجاكه شركتهاي بازرگاني خدماتي شباهتهاي فراواني با یکدیگر دارند، يافتن نرم افزار حسابداري مناسب كه نيازهاي منحصر بفرد شما را پاسخ دهد بسيار مهم است.

نرم افزار طراحي شده براي شركت هاي خدماتي

حسابداري اغلب شركتهاي خدماتي و بازرگاني با هم متفاوتند چون شركتهاي خدماتي الزامات خاصي دارند از جمله:

 • صدور صورتحساب مبتني بر زمان صرف شده است.
 • در اغلب موارد كارهاي بسياري در خارج از محل شركت صاحبكار انجام مي شود.
 • نوع گزارشات مالي موردنياز مي تواند متفاوت باشد.
 • مديريت و ارائه اطلاعات بايستي مبتني بر نيازهاي صاحبكار باشد.

با يافتن نرم افزار مناسب شركت خدماتي هم مي توان در هزينه ها صرفه جويي نمود و هم از امكان بهره برداري بهتر از نرم افزار خود بهره جست.

حسابداري كارهاي مكرر

براي شركتهاي خدماتي امر پيگيري زمان بندي كار، حياتي است. سيستم مديريت كار-سفارش (work-order)اين امكان را فراهم مي سازد كه برمبناي نرخ توافق شده يا زمان صرف شده جهت هريك از خدمات خاص بتوان صورتحساب صادر نمود. موسسات حرفه اي خدماتي از روش "زمان و صوتحساب(Timing and Billing) " استفاده مي كنند كه هزينه ها يا مواد بكار رفته درقیمت نهایی خدمات  لحاظ نمي گردند.شركتهاي پيمانكاري معمولاً از روش هزينه يا بي سفارش كار استفاده مي‌كنند كه در آنها هزينه مواد، دستمزد و سربار در سفارش با دیگري متفاوت است. براي بيشتر موسسات یاشرکتهای خدماتي – فارغ از تقسيم بندي قبلي – سيستم مديريت كار-سفارش معمولاً بهترين انتخاب است چون به ارائه دهندگان خدمات در گزارشگيري از فعاليتشان كمك مي كند.

كداميك از كاربردهاي زير مورد نياز شماست؟

 • مديريت كار- سفارش
 • جدول بندي خدمات
 • صدور صورتحساب پايه/ اولیه
 • صورتحساب مبتني بر زمان صرف شده
 • مديريت ارتباط با مشتريان(CRM)
 • هزينه‌يابي سفارش كالا
 • زیر سیستم دريافتها و پرداختها(خزانه داری)
 • زیر سیستم حسابداري مالی
 • بودجه، پيش بيني و برنامه ريزي
 • حقوق و دستمزد
 • دسترسي فوري (موبايل)
 • امكان دسترسی چندكاربربه بطور همزمان
 • ساير

 

FindAccountingSoftware.comمنبع:

ترجمه : مدیریت سایت

 

ارسال نظرهای شما :

نظری ثبت نشده است.