اگر شما مديريت يك واحد مونتاژ و توليدي پيچيده را به عهده داشته باشيد، نرم افزار درخت محصول به شما كمك مي‌كند واحد توليدي خود را سازماندهي و بطور موثر مديريت كنيد. اين نرم افزار، مواد اوليه و قطعات لازم براي توليد هر محصول خاص را مشخص مي نمايد. با ارائه دستورالعمل هاي لازم درباره اقلام لازم براي تولید هر محصول، این سيستم به شما اجازه مي‌دهد سفارشات بيشتري را در زمان كمتري و با بكارگيري كار مستقيم و مواد كمتري تكميل نماييد. در اين قست اطلاعات بيشتري درباره كاربرد اين نرم افزار كسب مي نماييد.

كدام نرم افزار درخت محصول مناسب شماست؟

نرم افزار درخت محصول، توليد هريك از اقلام توليدي را به اجزاء آن مي شكند. اين نرم افزار روش خاصي براي مواد اوليه و قطعات لازم براي توليد يك محصول ارائه مي نمايد. به اين ترتيب كه اين نرم افزار اطلاعات لازم را از سيستم كنترل موجوديها و ساير زیرسيستمها حسب مورد دريافت مي نمايد و با تجميع آنها به شما اجازه مي‌دهد كارهاي مختلفي-از قبيل محاسبه يك سفارش خاص-را در يك قالب مشخص انجام دهيد. با داشتن يك روش معين جهت تكميل هريك از سفارشات، شما مي توانيد از ضايعات مواد جلوگيري نموده و بنحو بهینه از ماشين و نيروي كار استفاده نماييد. در واقع نرم افزار درخت محصول براي مديريت فرآيندهاي بسيار پيچيده مونتاژ محصولات توليدي بكار مي رود.

با نرم افزار درخت محصول در اتوماسيون و تعاملات بين واحدهاي مختلف شركت صرفه جويي كنيد.

با استفاده از اين نرم افزار با حذف نياز به جمع آوري دستي اطلاعات مي توانيد در زمان صرفه جويي نماييد. در واقع این سیستم اطلاعات لازم از واحدهاي مختلف مهندسي، شماره ليست قطعات،صفحه هاي گسترده و ساير مدارك بطور اتوماتيك جمع آوري می نمايد.

نرم افزار درخت محصول هماهنگي بين واحدهاي مختلف سازمان را افزايش داده و به پرسنل آنها اجازه مي‌دهد به اطلاعات يكسان و در آن واحد دسترسي داشته باشند. بنابراين نياز به ليست يا فكس نمودن اجزاء توليد بين واحدهاي مختلف اساساً از بين مي رود. يك ويژگي ديگر اين نرم افزار اين است كه مي توان دستورالعمل هاي قبلي در مورد ايجاد يك درخت محصول جديد را برحسب فرمهاي فعلي اصلاح نمود و به اين ترتيب باز هم در زمان صرفه جويي مي‌گردد.

كداميك از موارد زير را لازم داريد؟

  • مديريت خط توليد در سطوح مختلف
  • تجميع با سيستم كنترل موجوديها
  • رديابي ليست تامين كنندگان مواد و قطعات
  • مديريت مدارك مربوطه (مثل فايل هاي طراحي و غيره)
  • كنترل Version نرم افزار/ تجميع با سيستم خريد
  • محاسبات بهاي تمام شده محصول در سطوح مختلف
  • تواناييهاي برقراري ارتباط گرافيكي با واحد قطعات
  • -تعيين سطوح دسترسي كاربران

منبع:

FindAccountingSoftware.com

  • تاریخ دانلود: مرداد ماه 1393

 ترجمه : مدیریت سایت

 

ارسال نظرهای شما :

نظری ثبت نشده است.