سيستم مالی دارائيهاي ثابت جهت مدیریت  داراييها استفاده می شود. بنابراین انتخاب نرم افزارمناسب برای آن اهمیت فراوانی دارد.

همچنین هزينه استهلاك داراييهاي ثابت طبق قوانین مالياتی اكثر كشورها و نیزكشورما ایران يك هزينه قابل قبول مالياتي است.در نتیجه اگر استهلاك داراييها به درستي محاسبه نشود ممكن است مزاياي مالياتي مربوطه از دست برود. همچنين ممكن است نتوانيد وضعيت مالي شركت خود را بدرستي تشخيص دهيد. نرم افزار مديريت داراييهاي ثابت، به شما كمك مي كند بتوانيد بهاي خريد و ارزيابي داراييها، استهلاك و سود يا زيان ناشي از واگذاري داراييها را رديابي نماييد. بدليل پيچيدگي محاسبات مالي، با استفاده از این نرم افزار مي توانيد در مقايسه با محاسبات دستي وقت زيادي را صرفه جويي نماييد.

كدام نرم افزار دارایي ثابت براي شما مناسب است؟

معمولاً شما تصوير دقيقي از داراييهاي خود لازم داريد پس هیچ عذر و بهانه اي براي خطاي محاسباتي باقي نمي ماند. شما بايد به دقت و درستي بتوانيد در ماليات و هزينه بيمه داراييهاي خود صرفه جويي كنيد. با استفاده از نرم افزار داراييهاي ثابت مي توانيد در عين حال كه گزينه هاي بيشتري در اختیار  داريد، زمان مربوط به رديابي داراييها در دفاتر را به حداقل برسانيدو از حداكثر مزاياي معافيت مالياتي استهلاك داراييها برخوردار شويد.

متاسفانه بسياري از شركتها بدليل عدم مديريت صحيح داراييهاي خود مبالغ اضافي جهت ماليات و بيمه داراييهايشان مي پردازند. با استفاده از نرم افزار داراييهاي ثابت مي توانيد هريك از داراييهاي خود، ارزش و محل استقرار آنها، ريزبهاي خريد داراييها، روش استهلاك و استهلاك انباشته آنها را مشخص نموده و بدين وسيله از سرمايه گذاري و داراييهاي خود حداكثر استفاده را ببريد.

محاسبه استهلاك صحيح نقطه آغازين مديريت داراييهاي ثابت است. بعلاوه در اكثر نرم افزارهاي مربوطه مي‌توان محاسبه سود و زيان ناشي از فروش داراييها را بطور مكانيزه و بدون اشتباهات متداول نيروي انساني در محاسبات مربوطه به انجام رسانيد. از آنجا كه قوانين مالياتي همواره در حال تغييرند، استفاده از نرم افزاري كه مرتب قابل ارتقاء باشد به شما كمك مي كند از مزاياي مالياتي مربوطه حداكثر استفاده را ببريد.

كداميك از موارد زير مورد نياز شما هستند؟

  • محاسبات استهلاك
  • گروه بندي داراييها
  • امكان طبقه بنديهاي متفاوت داراييها جهت تهيه گزارشهاي مختلف
  • رديابي محل استقرار داراييها
  • اصلاح ثبت بهاي تمام شده داراييها
  • اعمال روشهاي مختلف در ارزيابي يا استهلاك داراييها
  • تعيين محدوديت در دسترسي كاربران به سيستم
  • امكان تهيه گزارشهاي پيشرفته

FindAccountingSoftware.comمنبع:

ترجمه : مدیریت سایت

ارسال نظرهای شما :

نظری ثبت نشده است.