نرم افزار خزانه داري در واقع سيستم مديريت نقدينگي است و نقش تجميع حسابداري و امور بانكي شما را بعهده دارد.سابقاً تفكيك بين ثبتهاي حسابداري و بانكي هزينه مالي فراوان را بر بسياري از شركتها تحميل كرده بود ولي امروزه اكثر قريب به اتفاق شركتها با استفاده از نرم افزار خزانه داري از اين هزينه هاي مالي و فرصت از دست رفته مربوطه جلوگيري مي نمايند. نرم افزار خزانه داري به تطبيق (مغايرت گيري) صورتحسابهاي بانكي و پيگيري مانده حسابهاي بانكي كمك مي نمايد. اين نرم افزار همچنين مي تواند به ما كمك كند دريابيم مناسب ترين ابزار مالي جهت سپرده گذاري و برداشت وجه نقد در يك نقطه زماني مشخص كدامند. همچنين مي تواند اين اطمينان را به همه بدهد كه ثبتهاي حسابداري و بانكي با هم تطابق دارند.

نرم افزار خزانه داري چه كاربردي دارد؟

در نرم افزار خزانه داري ريز تمام دريافتها و پرداخت ها، سپرده ها و رويدادهاي مالي مربوط به حسابهاي مختلف بانكي  ثبت مي گردد. به بیان دیگر، نرم افزار خزانه داري مكان اصلي ثبت تمام جريانات نقدي ورودي و خروجي است.

نرم افزار خزانه داري در واقع نرم افزار مديريت نقدينگي است و به شما كمك مي كند نيازهاي نقدي خود را پيش بيني و كنترل نموده، صورت تطبيق بانكي را بطور اتوماتيك تهيه نماييد، پرداختهاي خود را به نحو موثر و ايمن انجام داده و ثبت هاي حسابداري را بطور اتوماتيك صادر نماييد. نرم افزار خزانه داري با انجام مكانيزه پيش بيني و تطبيق حسابها به كاهش اشتباهات اساسي در فرآيند ثبت و مغايرت گيري حسابهاکمک می نماید. بعلاوه بااین نرم افزار مي توانيد همواره زمان پاس شدن چكها، تعويق رويدادهاي مالي و مانده حساب بانكي را بدانيد و نيز مي دانيم كه چه بخشي از وجوه شما كجا نگهداري مي شود. حسابهاي بانكي و ابزارهاي سرمايه گذاري مختلف مزاياي متفاوتي دارند. نگهداري وجوه در مكان مناسب كليد كسب اطمينان ازاین مساله است كه فرصت سرمايه گذاري از وجوه و كسب  نرخ بالاتر از بازدهي متوسط سود را از دست نداده ايد. مديريت نقدينگي به شما اجازه مي دهد حسابهاي بانكي مختلف جهت سپرده گذاري را مورد استفاده قرار دهيد و به شما اين انعطاف را می دهد كه پول نقد را از حسابهاي مختلف و مجزا دريافت و پرداخت نماييد.

كداميك از كاربردهاي زير را لازم داريد؟

  • تهيه صورت تطبيق (مغايرت) بانكي
  • تجميع دفاتر معين و كل
  • آناليز وضعيت نقدينگي
  • برنامه ريزي جريانات نقدي
  • تعيين حداقل،مانده حسابهاي نقدي و بانكي
  • تعيين سطح دسترسي كاربران به سيستم

FindAccountingSoftware.comمنبع:

ترجمه : مدیریت سایت

ارسال نظرهای شما :

نظری ثبت نشده است.