آیابین فرهنگ سازمانی و قدردانی رابطه ای وجود دارد؟ 

امروزه اکثر شرکتها، فرهنگ سازمانی را یک مزیت رقابتی می شناسند. همچنین نقش مهم و تاثیر گذار فرهنگ در بهبود تعلق سازمانی ، جذب پرسنل کارآمد و نهایتا افزایش سود، مورد تایید بیشتر مدیران منابع انسانی می باشد. اینان اکثرا معتقدند که فرهنگهای سازمانی پایدار و بهینه در قالب قدرشناسی و قدردانی از پرسنل شرکت شکل می گیرند.

بدین لحاظ امسال برای پنجمین سال متوالی برنامه قدردانی از پرسنل در چارچوب فرهنگ سازمانی مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی بطور مشترک توسط Globeforce  و جامعه مدیریت منابع انسانی(SHRM) انجام گرفت. در این بررسی ، مهمترین چالشهای نیروی انسانی و راههای مقابله با آنها از مدیران منابع انسانی سازمانها پرس و جو گردید. خلاصه نتایج این بررسی بشرح زیر است:

  1. سه چالش اصلی که امروزه واحد منابع انسانی سازمانها با آنها مواجهند عبارتند از خروج کارکنان(40%) ، تعلق سازمانی (39%) و جانشین پروری (35%) است.
  2. برنامه قدردانی از پرسنل- که همسو با ارزشهای سازمانی باشد- در تقویت فرهنگ ، بهبود فضای کاری و سود شرکت اثر بسزایی دارد. بعلاوه 90% از شرکت کنندگان معتقدند که این برنامه ها موجب تقویت تعلق سازمانی می شوند.
  3. شرکتهایی که برنامه قدردانی از پرسنل و بزرگداشت سالهای خدمت (Years of Service) دارند به نتایج بهتری در مواجه با سه چالش پیشگفته می رسند.

توضیح: بزرگداشت سالهای خدمت (Years of Service)  به جشن گرفتن و قدردانی ازپرسنل- ونیز احیانا اعطای هدیه یا پاداش به ایشان- در حضور همکارانشان در فواصل معین مثلا پنج یا ده سال گفته می شود. هدف اصلی از اجرای این برنامه قدردانی از پرسنل  است ولی بررسی فوق، الهام بخشی و کیفیت آن را نازل ارزیابی می نماید.

به نظر شما کدامیک از چالشهای فوق درسازمان شما هم وجود دارند ؟ شما چگونه با آنها مقابله می کنید؟  

 

ارسال نظرهای شما :

نظری ثبت نشده است.