مدیریت و  فرهنگ کاری در شرکتها کم و بیش از فرهنگ کشور شان نشآت می گیرد.  به همین دلیل و جهت آشنایی با نحوه مدیریت  شرکتهای خارجی در ایران کشور سوئيس را به عنوان نمونه و به نقل از روزنامه دنيای اقتصاد ذکر می کنیم.

تحرک نيروی کار ٬ فرهنگ مدیریتی سوئيسی ها ٬ سلسله مراتب کسب وکار ٬ مذاکرات و آداب معاشرت در سوئيس چگونه است؟


سلسله مراتب کسب وکار در سوئيس
سوئيسی ها برای متانت ٬ صرفه جویی ٬ سعه صدر ٬ وقت شناسی و احساس مسووليت بسيار ارزش قائل هستند. این را می توان در فرهنگ کسب وکارشان دید. فضای کسب وکار خيلی رسمی و محافظه کارانه است و ساختار شرکت ها سنتی است. بسته به اینکه شرکت ها در مناطق آلمانی ٬ فرانسوی یا ایتاليایی سوئيس واقع شده باشند ٬ فرهنگ شرکت ها تا حدی می تواند متفاوت باشد. در کل ٬ می توان گفت تصميمات در راس سازمان گرفته می شود. در بيشتر سازمان ها کارمندان مسووليت اندکی دارند؛ گرچه از شرکتی به شرکت دیگر این مساله متفاوت است. بسياری از شرکت های بين المللی در ژنو بيشتر با فرهنگ مدیریت آمریکایی اداره می شوند ٬ سلسله مراتب پایين تری دارند و کارمندان مسووليت بيشتری را متقبل می شوند.


استراتژی
عموما مدیریت یک سازمان مسووليت سنگينی برای برنامه ریزی دارد. بيشتر شرکت ها از برنامه ریزی جزئی با جداول کاری فشرده استفاده می کنند؛ گرچه ممکن است سازمان ها در مناطق فرانسوی و ایتاليایی نگرش آرام تری به استراتژی داشته باشند.


جلسات کسب وکار سوئيسی
جلسات عموما غيرشخصی ٬ سرزنده ٬ منظم ٬ برنامه ریزی شده و تکليف محور برگزار می شود. بسيار مهم است که خودتان را پيش از جلسات کسب وکار آماده کنيد. سوئيسی ها تمایل دارند که بعد از چند دقيقه از بحث کلی ٬ سر اصل مطلب بروند. آگاه باشيد که ارتباط غيرکلامی مانند زبان بدن ٬ بسيار مهم است و از منطقه ای به منطقه دیگر در سوئيس متفاوت است. به یاد داشته باشيد که سازمان ٬ روش کار و برنامه ریزی در قلب موفقيت کسب وکاری سوئيسی نهفته است. پاک سازی سيستم ها بسيار مهم است. جلسات هميشه همان طور که در دستور جلسه نوشته شده پيش می رود. مباحث باز هستند؛ اما بی هدف دنبال نمی شوند. از هر کسی انتظار می رود به سرعت با جمع به توافق برسد. لطفا به یاد داشته باشيد که وقت شناسی در جلسات اجتماعی و کسب وکار بسيار جدی است. کار و زندگی شخصی به شدت از هم جدا است. بنابراین پذیرفتنی نيست که سر کار گوشی فرد زنگ بخورد؛ مگر اینکه کار ضروری پيش آمده باشد.


مذاکرات در سوئيس
طی مذاکرات ٬ صبر و تحمل مورد نياز است. گفت وگوها خيلی دقيق و محتاطانه هستند. تصميم گيری آرام و روشمند است. سوئيسی ها سخت گيرند؛ اما فروشندگان منصفی هستند. به هرحال حداکثر جدیت و حداکثر شوخ طبعی هيچ جایگاهی در کسب وکار و مذاکرات آنها ندارد.


تصميمات
فرهنگ کسب وکار سوئيسی سلسله مراتب سخت و عميقی دارد. یکی از بالاترین افراد در مقامات سازمانی تصميم نهایی را می گيرد. علاوه بر این ٬ هر فردی که در سازمان هست و تحت تاثير تصميمات سازمانی قرار می گيرد باید موافق باشد؛ زیرا مدیران سازمانی می دانند این کار به موفقيت بيشتری منجر خواهد شد. سازمان ها به کارمندانشان مسووليت های بسياری می دهند و سطح تصميم گيری را در سازمان در سطوح پایين تر توزیع می کنند. آگاه باشيد که 26 کانتون (ایالت) خودمختار در سوئيس وجود دارد؛ در نتيجه به علت رقابت به کانتون ها تصميم گيری برای کل کشور یک فرآیند طاقت فرساست.


درک زمان
سوئيسی ها در جلسات اجتماعی و کسب وکار به شدت وقت شناس هستند و از شما هم همين انتظار را دارند. اگر دیر به جلسه رسيدید و حتی دليل موجهی دارید ٬ حتما عذرخواهی کنيد. ساعات کار اداری از دوشنبه تا جمعه و از ساعت 8 صبح تا 5 بعدازظهر است.


قرار ملاقات ها در سوئيس
قرار ملاقات ها هميشه باید از قبل مشخص باشد. در ملاقات ها دیر نکنيد و از تغيير جدول زمان بندی قرار ملاقات بپرهيزید.


سلام و تعارف در کسب وکار سوئيسی
زمان برخورد با افراد ٬ به همه دست می دهيد. شيوه دست دادن رسمی بوده و با تماس چشمی همراه است. از نام خانوادگی شان استفاده کنيد تا زمانی که همکاران یا شرکای کاری خودشان درخواست کنند که از نام کوچک آنها استفاده شود؛ به خصوص زمانی که تفاوت بزرگی در رتبه کاری و سن افراد در سازمان وجود دارد ٬ نام کوچک استفاده نمی شود. اسم کوچک و لقب های غيررسمی معمولا برای دوستان نزدیک و خانواده کاربرد دارد. عموما ٬ سوئيسی ها مدت زمان طولانی برای ایجاد روابط شخصی صرف می کنند. لطفا به یاد داشته باشيد که در منطقه فرانسوی زبان سوئيس استفاده از نام کوچک با حالت رسمی همراه است. غذا در سوئيس بسيار مهم است و پيشنهاد نمی شود در هنگام صرف غذا درباره مسائل کاری صحبت کنيد. سعی کنيد در این رابطه از ميزبان خود پيروی کنيد.


شيوه لباس پوشيدن در سوئيس
ظاهر شما همواره باید تميز و مرتب باشد. لباس پوشيدن شما باید محافظه کارانه ٬ رسمی و قطعا خيلی مد روز نباشد. در ملاقات های اداری مردان باید کت و شلوار و کراوات تيره بپوشند؛ زنان نيز باید از لباس رسمی استفاده کنند.


کارت های ویزیت
به محض ورود کارت ویزیت خود را به پذیرش بدهيد و به هر کسی هم که ملاقات می کنيد یک کارت ویزیت بدهيد. در کارت های ویزیت باید عنوان دانشگاهی و شغلی ذکر شود. گرچه رتبه شما در سلسله مراتب شرکتی مهم تر است. زمانی که کارت ویزیت خود را طراحی می کنيد ٬ توجه داشته باشيد که عنوان حرفه ای خود را با فونت متفاوت بنویسيد. در سوئيس توصيه می شود که کارت ویزیت خود را به هر دو زبان آلمانی و فرانسوی چاپ کنيد. کارت های ویزیت انگليسی در بسياری موارد پذیرفته شده اند.


تاریخ درج در سایت روزنامه  : ۱۴ شهریور 1394- مترجم: خانم آناهيتا جمشيدنژاد

ارسال نظرهای شما :

نظری ثبت نشده است.