به دنبال تغییرات سریع و گوناگون در سالهای اخیر، چالشها و مسائل جدیدی برای سازمانها ایجاد شده است ، که عبور بدون زیان از آنها نیازمند کاربست عوامل مختلفی نظیر: بهره گیری از تجربه‌های مدیران در حوزه های گوناگون سازمانی است*. از جمله این چالش‌ها، همان‌گونه که پیشتراشاره شد ، افزایش تقاضای سازمانها به نیروهای مستعد مدیریتی به دلایل زیر است : 

  1.  افزایش تعداد مدیران درشرف بازنشستگی؛
  2.  تغییرات سریع دنیای کسب و کار؛
  3.  افزایش رقابتهای سازمانی برای دستیابی به استعدادهای برتر، درسالهای آینده است.

به همین سبب ، بسیاری از سازمانهای پیشرو، برنامه های جانشین پروری خویش را مبتنی بر شناسایی استعدادهای درون سازمانی (درابتدا) و برون سازمانی کرده‌اند‌. شناسایی و بهره‌گیری از استعدادهای درونی، دستاوردهای مختلفی را به همراه دارد که برخی از آنها عبارت است از بهبود روحیه کارکنان سازمان؛ -پرورش فرهنگ شایسته گزینی؛ ایجاد انگیزه برای یادگیری کارکنان؛ افزایش تعهد و مسئولیت پذیری کارکنان؛ افزایش میل به پیشرفت و درنتیجه تلاش در جهت بهبود فعالیتها؛ کاهش هزینه های جذب و به کارگماری نیروهای بیرونی

در برنامه‌های جانشین‌پروری، با استفاده از روشهای ارزیابی معتبر و اثربخش ، افراد توانمند و مستعد شناسایی و برای سرمایه‌گذاری معرفی می شوند . در این رابطه روش مراکز ارزیابی به دلیل بهره گیری از تکنیکها و ابزارهای مختلف در موقعیتهای شبیه سازی شده، از مقبولیت و جایگاه قابل توجه ای در میان سازمانهای صنعتی و غیر صنعتی، برخوردار شده است . فناوری مراکز ارزیابی (Assessment  Centers) برخلاف برداشت اولیه ای که از این عبارت صورت می گیرد ، نه یک مکان فیزیکی یا جغرافیایی ، بلکه یک فرآیند ارزیابی است که پس از کاربرد آن در جنگ جهانی اول و دوم، به سرعت در شرکتهای مختلفی نظیر: تلفن و تلگراف امریکا ، آی بی ام ، جنرال الکتریک و ... مورد استفاده قرار گرفت. در ایران نیز‌، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان مدیریت صنعتی در طراحی و اجرای مراکز ارزیابی پیشگام هستند‌. شرکت های سایپا ، تیزرو ،شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران‌، ریخته گری ایران خودرو ، تراکتورسازی ایران و ... از جمله سازمانهای ایرانی هستند که از این روش استفاده کرده اندتجارب شخصی ما در گروه آراد نیز نشان از بکارگیری این روش در برخی از شرکتهای خارجی در ایران دارد.


مراکز ارزیابی، روشی جامع برای ارزیابی قابلیتها و توانایی های افراد است . از این ارزیابی ها می توان برای سنجش آمادگی ها و توانایی های فعلی افراد و یا استعدادهای بالقوه آنها استفاده کرد . مراکز ارزیابی، به ارزیابی گروهی از شرکت کنندگان (داوطلبان ) توسط تیم ارزیابی با استفاده از تمرینها و آزمونهای متنوعی دلالت دارد که به منظو ر انتخاب افراد واجد شرایط برای تصدی مناصب به طورعمده مدیریتی استفاده می شود‌. دراین مراکز برحسب هدفی که دنبال می‌شود‌، دو نوع مرکز(کانون) ارزیابی وجود دارد: کانونهایی که برای تصمیم در مورد استخدام طراحی می شوند و کانونهایی که برای شناخت نقاط قوت و قابل توسعه افراد، برای ارتقاء تشکیل می‌شوند. اولی کانون ارزیابی و دومی کانون توسعه‌ای نامیده می‌شود. استخدام و ارتقاء، تشخیص نیازهای آموزشی، توسعه و بهبود قابلیت‌ها سه کارکرد اصلی مراکز ارزیابی هستند .

حال پرسش این است که: برای شناسایی استعدادهای برتر و سرمایه گذاری بر روی آنها، چگونه می توانیم از تجربه‌های مدیران در قالب مکانیزم مراکز ارزیابی استفاده کنیم ؟ به طور کلی در فرایند مراکز ارزیابی می توانیم از راههای یادشده در زیر، در بهره گیری از تجربه‌های مدیران استفاده کنیم :
الف) طراحی و تدوین شایستگی ها، 
ب) شناسایی و معرفی استعدادها برای ارزیابی، 
ج) اجرای فرایند ارزیابی به عنوان ارزیاب، 
د) بررسی نتایج بازخورد به عنوان معیار و ممیز،
ه) طراحی واجرای برنامه های آموزشی و توصیه کارراهه‌ها، 
و) مشاوره وراهنمایی ارزیابی شوندگان.

 

به هرگونه، امید است سازمانها با شناسایی موانع و مشکلات فراروی برنامه‌های جانشین پروری واجرای آنها و بهره گیری از تجربه‌های ارزنده مدیران خویش، بتوانند گامی مهم در تحقق اثربخشی هرچه بیشتر هدفهای خویش بردارند .

 کل این مقاله را اینجا بخوانید.

* منبع: سایت ویستا- مورخ 24 آذر 1394

 

ارسال نظرهای شما :

نظری ثبت نشده است.